Download volledig jaarverslag Download dit hoofdstuk icon download Contacteer ons

Financieel Overzicht

Addendum

 Download

Financieel Overzicht


download icon Download het volledig Financieel Overzicht

Geconsolideerde jaarrekening

  • Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
  • Geconsolideerd overzicht van het volledig perioderesultaat
  • Geconsolideerde balans
  • Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen
  • Geconsolideerd kasstroomoverzicht 

download icon Download 

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekeningen

 

1.  Algemene informatie

 

2.  Samenvatting van de belangrijkste grondslagen voor de financiële verslaggeving

2.1.  Conformiteitsverslag
2.2.  Algemene principes
2.3.  Balanselementen
2.4.  Elementen van de winst-en-verliesrekening
2.5.  Overzicht van het volledig perioderesultaat en mutatieoverzicht van het eigen vermogen
2.6.  Alternatieve prestatiemaatstaven
2.7.  Diverse
2.8.  Herwerkings- en herclassifi catie-eff ecten
 
download icon  Download

3.  Cruciale beoordelingen en belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden 

3.1.  Cruciale beoordelingen bij de toepassing van de grondslagen voor fi nanciële verslaggeving
3.2.  Belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden
 
download icon Download 

4. Segmentrapportering

4.1. Kerngegevens per rapporteringssegment
4.2. Omzet per land

download icon Download 

5.  Elementen van de winst-en-verliesrekening

5.1.  Netto-omzet
5.2.  Bedrijfsresultaat (EBIT) per functie
5.3.  Bedrijfsresultaat (EBIT) per aard van opbrengsten en kosten
5.4.  Renteopbrengsten en -lasten
5.5.  Overige fi nanciële opbrengsten en lasten
5.6.  Winstbelastingen
5.7.  Aandeel in het resultaat van joint ventures en geassocieerde ondernemingen
5.8.  Winst per aandeel

download icon Download

6.  Balanselementen

6.1.    Immateriële activa
6.2.    Goodwill
6.3.    Materiële vaste activa
6.4.    Right-of-use (RoU) property, plant and equipment
6.5.    Deelnemingen in joint ventures and associates 
6.6.    Overige vaste activa
6.7.    Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen
6.8.    Operationeel werkkapitaal
6.9.    Overige vorderingen
6.10.  Geldmiddelen & kasequivalenten en geldbeleggingen.
6.11.  Overige vlottende activa 
6.12.  Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop en verplichtingen verbonden met deze activa
6.13.  Gewone aandelen, eigen aandelen en in eigenvermogensinstrumenten afgewikkelde, op aandelen gebaseerde betalingen
6.14.  Overgedragen resultaten en overige Groepsreserves
6.15.  Minderheidsbelangen
6.16.  Voorzieningen voor personeelsbeloningen
6.17.  Overige voorzieningen
6.18.  Rentedragende schulden
6.19.  Overige verplichtingen op meer dan een jaar
6.20.  Overige verplichtingen op ten hoogste een jaar
6.21. Belastingposities

download icon Download

7.  Diverse elementen

7.1.  Toelichting bij het kasstroomoverzicht 
7.2.  Beheer van financiële risico’s en derivaten 
7.3.  Voorwaardelijke verplichtingen en toezeggingen
7.4.  Verbonden partijen
7.5.  Gebeurtenissen na balansdatum
7.6.  Opdrachten uitgevoerd door de commissaris en aanverwante personen
7.7.  Dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde ondernemingen

download icon  Download

Informatie met betrekking tot de moedervennootschap   

Jaarverslag van de Raad van Bestuur en jaarrekening van NV Bekaert SA
Voorstel van resultaatverwerking NV Bekaert SA 2019
Statutaire benoemingen

download icon Download

Verslag van de commissaris

Verslag van de commissaris - addendum dd 3 april 2020

 Download

Verslag van de commissaris dd 26 maart 2020

download icon Download

Management


download icon Download