Download volledig jaarverslag Download dit hoofdstuk icon download Contacteer ons

Woord van de Gedelegeerd Bestuurder en de Voorzitter

Beste lezer, 

Op het moment van publicatie van dit Jaarverslag eist de verspreiding van het Covid-19-virus een zware tol op de economie en op mensenlevens wereldwijd. Het heeft een grote impact op industrieën en ondernemingen overal ter wereld, ook bij ons. Wat we hebben bereikt in 2019 heeft ons beter uitgerust om de uitdagingen die eraan komen aan te pakken. We zijn een robuuste onderneming met een enorm veerkrachtig team en we staan paraat om de ongeziene uitdagingen die de pandemie stelt aan te pakken.

Bekaert heeft in 2019 belangrijke stappen gezet om de onderliggende performantie te verbeteren. We hebben de balans versterkt met betere cashgeneratie en onze marges verhoogd door een combinatie van sterkere prijszettingsacties en vergaande kostenreducties, inclusief de sluiting van verlieslatende productiefaciliteiten. 

De nettoschuld ten opzichte van onderliggende EBITDA daalde van 2,7 op het einde van 2018 tot 2,1 bij jaareinde 2019. Bovendien hebben we onze schuld geherfinancierd, waarbij we de looptijd gespreid hebben over een langere periode en onze rentelasten verlaagd hebben. Al deze acties hebben de balans beduidend verbeterd. 

Bekaert heeft in 2019 belangrijke initiatieven op meerdere fronten ondernomen om de markt- en concurrentiepositie te verbeteren:

  • We implementeerden een nieuwe organisatiestructuur en voegden nieuwe leden toe aan het Bekaert Group Executive en aan de Raad van Bestuur om Bekaerts businessprestaties te revitaliseren. Deze wijzigingen waren gericht op het versnellen van onze beslissingsprocessen en reactievermogen op verandering, en op duidelijker eigenaarschap in het verbeteren van de prestaties. Deze organisatiewijzigingen hebben ons geholpen om onze vaardigheden met oog op de toekomst te verbeteren en – tegelijkertijd – om snel belangrijke, kritische maatregelen te implementeren. 
  • We hebben ons portfolio strategisch doorgelicht. Businesses die niet aan de EBIT- en ROCE-targets van de Groep voldeden hebben duidelijke verbeteringsdoelen gekregen. Waar de achteruitgang van de performantie en de markt structureel en onomkeerbaar bleek, hebben we beslist om de activiteiten in andere sites onder te brengen of de respectievelijke markten te verlaten. We betreuren de sociale impact van sluitings- en herstructureringsbeslissingen op de betrokken medewerkers, maar ze waren nodig om de gezondheid van onze hele business te verzekeren en te verbeteren. 
  • We namen maatregelen om de product- en prijsmix te verbeteren door ons te concentreren op kwalitatieve businesses en betere prijszetting. Deze segmentacties leidden tot een verbetering en ommekeer van sommige van onze zwakker presterende businessactiviteiten. 
  • De kostenbesparingen die in het voorbije jaar werden verwezenlijkt waren significant. Ze waren het gevolg van een sterke focus op operational excellence-programma’s, de effecten van het verwijderen van complexiteit in de organisatie, en van het verhuizen van bepaalde activiteiten. 
  • We hebben ook een doorbraak bereikt in veiligheidsprestaties met robuuste verbeteringen doorheen de Groep. Hoewel elk ongeval of levensbedreigend risico er één te veel is, zijn we trots op de vooruitgang die onze teams gemaakt hebben in het creëren van een werkomgeving die niemand schade berokkent.

Onze acties hebben geleid tot een verbetering in onderliggende EBIT van 15%, een aanzienlijke verhoging in Operating Free Cash Flow, en een hogere nettowinst, ondanks de aanzienlijke herstructureringskosten. De vooruitgang die we in 2019 hebben gemaakt is een reflectie van onze daadkracht om de ambities in te lossen en van de sterke betrokkenheid van onze teams. We willen onze medewerkers bedanken voor hun actieve bijdrage en hun onstuitbare spirit.

Bij de publicatie van dit Jaarverslag was het nog niet duidelijk in welke mate en binnen welke tijdspanne de markten zullen herstellen van de impact van Covid-19. De Raad van Bestuur, het leiderschapsteam en onze medewerkers engageren zich om alle nodige maatregelen uit te voeren om de veiligheid en gezondheid van onze mensen en hun families te garanderen, om de klantennoden te begrijpen en te dienen, en om zo veel mogelijk de impact van de pandemie op onze liquiditeit en resultaten te beperken. 

 

 

   
Matthew Taylor
Gedelegeerd Bestuurder
Jürgen Tinggren
Voorzitter van de Raad van Bestuur