Download volledig jaarverslag Download Verslag van de Raad van Bestuur Download Corporate Governance verklaring

Control and ERM

Interne controle- en risicobeheersingssystemen in verband met de voorbereiding van de geconsolideerde jaarrekening

De volgende beschrijving van Bekaerts interne controle en risicobeheerssystemen is gebaseerd op de “Internal Control Integrated Framework” (1992) en de “Enterprise Risk Management Framework” (2004), gepubliceerd door het Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”).

De Raad van Bestuur heeft een kader goedgekeurd voor interne controle en risicobeheer voor de vennootschap en de Groep dat werd opgesteld door het BGE, en controleert de implementatie daarvan. Het Audit en Finance Comité controleert de doeltreffendheid van de interne controle- en risicobeheersingssystemen, om ervoor te zorgen dat de belangrijkste risico’s correct worden geïdentificeerd, beheerd en bekendgemaakt volgens het door de Raad van Bestuur aangenomen kader. Het Audit en Finance Comité doet ook aanbevelingen aan de Raad van Bestuur in dit opzicht.

Controleomgeving

De organisatie van de diensten boekhouding en controle bestaat uit drie niveaus: (i) het boekhoudkundige team in de verschillende juridische entiteiten of gezamenlijke dienstencentra, verantwoordelijk voor de voorbereiding en de rapportering van de financiële informatie, (ii) de controllers op de verschillende niveaus in de organisatie (zoals fabriek en regio), verantwoordelijk voor o.a. het nazicht van de financiële informatie in hun verantwoordelijkheidsdomein, en (iii) de dienst Group Finance, verantwoordelijk voor het finale nazicht van de financiële informatie van de verschillende juridische entiteiten en voor de voorbereiding van de geconsolideerde jaarrekening.

Naast bovengemelde gestructureerde controles voert de afdeling Interne Audit een risicogebaseerd programma uit om de doeltreffendheid van de interne controle in de verschillende processen op het niveau van de juridische entiteiten te valideren en een betrouwbare financiële rapportering te verzekeren.

De geconsolideerde jaarrekening van Bekaert is opgemaakt in overeenstemming met de “International Financial Reporting Standards” (IFRS), onderschreven door de Europese Unie. Die jaarrekening is eveneens conform de IFRS uitgegeven door de “International Accounting Standards Board”.

Alle IFRS-boekhoudnormen, richtlijnen en interpretaties, toe te passen door alle juridische entiteiten, zijn gegroepeerd in het handboek Bekaert Accounting Manual, dat voor alle werknemers die betrokken zijn bij de financiële rapportering beschikbaar is op het intranet van Bekaert. Dit handboek wordt regelmatig aangepast door Group Finance ingeval van relevante wijzigingen in IFRS, of interpretaties ervan, en de gebruikers worden van elke dergelijke wijziging op de hoogte gebracht. IFRS-opleidingen vinden plaats in de verschillende regio’s wanneer dit noodzakelijk of geschikt geacht wordt. E-learningmodules over IFRS worden ook beschikbaar gesteld door Group Finance om individuele training te bieden.

De overgrote meerderheid van de groepsvennootschappen gebruikt het globale ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) van Bekaert; de boekhoudkundige transacties worden ingeboekt in een uniform rekeningenstelsel, waarbij boekhoudkundige manuals de standaardmanier van boeken voor de meest relevante transacties beschrijven. Deze boekhoudkundige manuals worden aan de gebruikers toegelicht tijdens opleidingssessies en zijn beschikbaar op het intranet van Bekaert.

Alle groepsvennootschappen gebruiken dezelfde software om de financiële gegevens te rapporteren voor consolidatie en externe rapporteringsdoeleinden. Een rapporteringsmanual is beschikbaar op het intranet van Bekaert en trainingen vinden plaats wanneer dit noodzakelijk of geschikt geacht wordt.

Risicobeheer

Er worden geschikte maatregelen genomen om een tijdige en kwalitatieve rapportering te verzekeren en om de potentiële risico’s, die gerelateerd zijn aan het financieel rapporteringsproces, te beperken, met inbegrip van (i) goede coördinatie tussen de diensten Groepscommunicatie en Group Finance, (ii) zorgvuldige planning van alle activiteiten, met inbegrip van verantwoordelijken en timings, (iii) richtlijnen verdeeld door Group Finance naar de verantwoordelijken vóór de kwartaalrapportering, met inbegrip van relevante aandachtspunten en (iv) opvolging en terugkoppeling over de tijdigheid, kwaliteit en de lessons learned om te streven naar continue verbetering.

Een kwartaalevaluatie vindt plaats over de financiële resultaten, bevindingen door de afdeling Interne Audit en andere belangrijke controlegebeurtenissen, waarvan de resultaten besproken worden met de commissaris.

Materiële wijzigingen aan de IFRS-boekhoudnormen worden gecoördineerd door Group Finance, nagezien door de commissaris, gerapporteerd aan het Audit en Finance Comité en aan de Raad van Bestuur van de vennootschap meegedeeld.

Materiële wijzigingen aan de statutaire boekhoudnormen van een groepsvennootschap worden goedgekeurd door diens Raad van Bestuur.

Controleactiviteiten

De correcte toepassing van de boekhoudnormen door de juridische entiteiten zoals beschreven in de boekhoudkundige manual van Bekaert, zowel als de juistheid, de consistentie en de volledigheid van de gerapporteerde informatie, worden op een permanente basis nagezien door de controle-organisatie (zoals hierboven omschreven).

Bijkomend worden alle relevante entiteiten op periodieke basis gecontroleerd door de afdeling Interne Audit. Voor de meest belangrijke onderliggende processen (verkoop, aankoop, investeringen, thesaurie, enz.) bestaan er richtlijnen en procedures die onderhevig zijn aan (i) een evaluatie door de respectieve managementteams middels een zelfbeoordelingstool, en (ii) controle door de afdeling Interne Audit op een roterende basis.

In het ERP-systeem wordt nauw toezicht gehouden op mogelijke conflicten met betrekking tot scheiding van verantwoordelijkheden.

Informatie en communicatie

Bekaert heeft in de meeste groepsvennootschappen een globaal ERP-systeemplatform ingevoerd om de efficiënte verwerking van transacties te ondersteunen en het management te voorzien van transparante en betrouwbare informatie om de operationele activiteiten te beheren, te controleren en te sturen.

De verstrekking van diensten van informatietechnologie om deze systemen te laten lopen, te onderhouden en te ontwikkelen, wordt in grote mate uitbesteed aan professionele toeleveranciers van IT-diensten die gestuurd en gecontroleerd worden door geëigende IT-controlestructuren en waarvan de kwaliteit bewaakt wordt door uitgebreide dienstverleningscontracten.

Samen met haar IT-toeleveranciers heeft Bekaert adequate managementprocessen geïmplementeerd om te verzekeren dat geschikte maatregelen op dagelijkse basis getroffen worden om de prestaties, de beschikbaarheid en de integriteit van haar IT-systemen te behouden. Op regelmatige ogenblikken wordt de geschiktheid van deze procedures nagetrokken en geauditeerd en waar nodig verder geoptimaliseerd.

Een gepaste toewijzing van verantwoordelijkheden, en coördinatie tussen de betrokken afdelingen, verzekeren een efficiënt en stipt communicatieproces van periodieke financiële informatie naar de markt. Voor het eerste en het derde kwartaal wordt een trading update gepubliceerd, terwijl alle relevante financiële informatie op halfjaarlijkse en op jaarlijkse basis wordt bekendgemaakt. Vóór de externe rapportering wordt de verkoops- en financiële informatie onderworpen aan (i) de gepaste controles door de bovengenoemde controleorganisatie, (ii) nazicht door het Audit en Finance Comité, en (iii) goedkeuring door de Raad van Bestuur van de vennootschap.

Sturing

Elke beduidende wijziging aan de IFRS-boekhoudnormen die door Bekaert toegepast worden, wordt onderworpen aan nazicht door het Audit en Finance Comité en goedkeuring door de Raad van Bestuur van de vennootschap.

De leden van de Raad van Bestuur worden op periodieke basis op de hoogte gebracht van de evolutie en belangrijke wijzigingen in de onderliggende IFRS-standaarden. Alle relevante financiële informatie wordt toegelicht aan het Audit en Finance Comité en de Raad van Bestuur om hen in staat te stellen de jaarrekening te analyseren. Alle gerelateerde persberichten worden goedgekeurd vóór hun verspreiding naar de markt.

Relevante bevindingen van de afdeling Interne Audit en/of de commissaris in verband met de toepassing van de boekhoudnormen, de geschiktheid van de richtlijnen en procedures, en de scheiding van verantwoordelijkheden, worden gerapporteerd aan het Audit en Finance Comité.

Er wordt ook een periodieke thesaurie-update voorgelegd aan het Audit en Finance Comité.

Er is een procedure van kracht om het gepaste bestuursorgaan van de vennootschap op korte termijn samen te roepen wanneer de omstandigheden het nodig achten.

Algemene interne controle en ERM

De Raad van Bestuur heeft de Bekaert Gedragscode goedgekeurd, die voor het eerst uitgegeven werd op 1 december 2004 en voor het laatst werd aangepast in november 2019. De Gedragscode bepaalt de Bekaert missie en waarden, evenals de basisprincipes van hoe Bekaert zaken wenst te doen.

Naleving van de Gedragscode is verplicht voor alle groepsvennootschappen. De Gedragscode maakt als Appendix 3 deel uit van het Bekaert Corporate Governance Charter en is beschikbaar op www.bekaert.com.

Een meer gedetailleerd beleidsplan en richtlijnen worden opgemaakt indien nodig om de consistente toepassing van de Gedragscode over de hele Groep te verzekeren.

Bekaerts interne controlemodel bestaat uit een reeks groepsprocedures voor de algemene bedrijfsprocessen en is wereldwijd van toepassing. Bekaert heeft diverse middelen om de effectiviteit en efficiëntie van het ontwerp en de werking van het interne controlemodel constant te bewaken.

De afdeling Interne Audit bewaakt de interne controleprestatie op basis van het globale kader en rapporteert op elke vergadering van het Audit en Finance Comité. De afdeling Governace, Risk en Compliance rapporteert aan het Audit en Finance Comité tijdens elk van haar vergaderingen over risico- en nalevingskwesties.

Het BGE evalueert regelmatig de exposure van de Groep aan risico’s, de potentiële financiële impact daarvan, en de acties die vereist zijn om de exposure op te volgen en te beheersen.

Op verzoek van de Raad van Bestuur en het Audit en Finance Comité heeft het management een globaal “enterprise risk management” (ERM)-kader ontwikkeld om de Groep bij te staan bij het beheersen van onzekerheid in Bekaerts waardecreatieproces.

Het kader bestaat uit de identificatie, beoordeling en prioritering van de belangrijkste risico’s waarmee Bekaert geconfronteerd wordt en van de voortdurende rapportage en controle van die belangrijke risico’s (waaronder de ontwikkeling en implementatie van risicobeperkende plannen).

De risico’s worden in vijf categorieën geïdentificeerd: strategische, operationele, juridische, financiële en landenrisico’s. De geïdentificeerde risico’s worden geclassificeerd op twee assen: waarschijnlijkheid en impact of gevolg.

Er worden beslissingen genomen en actieplannen bepaald om de geïdentificeerde risico’s te beperken. Ook de evolutie van de risico-gevoeligheid (afname, verhoging, stabiel) wordt geëvalueerd.

Hieronder staan de belangrijkste risico’s opgenomen in het ERM-rapport 2019 van Bekaert, dat werd gedeeld met het Audit en Finance Comité en de Raad van Bestuur.

Strategische risico’s
 • Net als veel wereldwijde bedrijven wordt Bekaert blootgesteld aan risico’s die voortkomen uit wereldwijde economische trends. Strategisch gezien, verdedigt Bekaert zichzelf tegen economische en cyclische risico’s door actief te zijn in verschillende regio’s en verschillende sectoren. Bekaert beschikt over productiefaciliteiten en kantoren in 44 landen en de markten kunnen in zeven sectoren worden gebundeld. Deze sectorale verdeling is een voordeel omdat het Bekaert minder gevoelig maakt voor sectorspecifieke trends. Toch kan een wereldwijde economische crisis invloed hebben op de belangrijkste sectoren waarin Bekaert actief is, d.w.z. banden- en automobielindustrie, energie en nutsvoorzieningen en bouw. 
  Zo kan een wereldwijde recessie voor markten van banden- en automobielindustrie en bouw leiden tot een aanzienlijke daling van de vraag door een zwak consumentenvertrouwen en uitgestelde beleggingen. De resulterende stroomopwaartse en stroomafwaartse overcapaciteit kan leiden tot prijserosie in de toeleveringsketen. In olie- en gasmarkten heeft het olieprijsniveau en de trend invloed op de vraag naar producten van Bekaert met betrekking tot die markten. Het belangrijkste voor activiteiten van platte en profieldraad van Bekaert en voor activiteiten van offshore staalkabels van de Bridon-Bekaert Ropes Group, zijn de werkelijke investeringen in offshore aardoliewinning. Dergelijke investeringen werden uitgesteld of opgeschort als gevolg van de steile olieprijsdaling in 2015. Hoewel de vennootschap inspanningen levert om de activiteiten minder afhankelijk te maken van olie en deze beter in lijn te brengen met de realiteit van de markt (herstructurering in platte en profieldraadactiviteit bij Bekaert Bradford, VK en herstructurering in de voetafdruk van de Bridon-Bekaert Ropes Group in Brazilië) en hoewel Bekaert klaar zal zijn om kansen te benutten die voortvloeien uit een reactivering van investeringen in oliewinning in de toekomst, kan niet worden uitgesloten dat het huidige olieprijsniveau een invloed zal blijven uitoefenen op de vraag naar producten van Bekaert en daardoor op de resultaten ervan.
 • Prijsvolatiliteit van de walsdraad kan leiden tot verdere marge-erosie
  Walsdraad, de belangrijkste grondstof van Bekaert, wordt gekocht van staalfabrieken van over de hele wereld. Walsdraad vertegenwoordigt ongeveer 45% van de verkoopkosten. In principe worden prijsbewegingen zo snel mogelijk doorgerekend in de verkoopprijzen, via contractueel overeengekomen prijsmechanismen of via individuele onderhandelingen. Als Bekaert er niet in slaagt om de verhoging van kosten tijdig door te rekenen aan klanten, kan dit een negatieve invloed hebben op de winstmarges van Bekaert. Ook de tegengestelde prijstrend houdt winstrisico’s in: als grondstofprijzen aanzienlijk dalen en Bekaert hoger geprijsd materiaal op voorraad heeft, kan de winstgevendheid worden getroffen door (niet-contante) correcties van de voorraadwaardering op de balansdatum van een rapportageperiode. 
 • Globaliserende concurrentie zou een negatieve invloed kunnen hebben op de resultaten van Bekaert
  Het concurrentielandschap bestaat uit internationale, regionale en lokale spelers, die geïntegreerd of onafhankelijk kunnen zijn en actief kunnen zijn in verschillende sectoren of in één specifiek product- of marktsegment. Lokale spelers die globale concurrenten worden, kunnen een negatieve invloed hebben op de winstmarges van Bekaert. In sommige markten kunnen klanten of leveranciers ook concurrenten zijn. Voorheen lokale staalkoordconcurrenten zoals Xingda (China) en Hyosung (Zuid-Korea) zijn actief geworden op de internationale markt via investeringen in de productiecapaciteit van staalkoord in het buitenland. Voorbeelden van andere concurrenten zijn: KIS-Wire (Zuid-Korea, internationaal actief in staalkoord, hieldraad, slangenversterking en staalkabels); WireCo (kabels) en Teufelberger die Redaelli in 2017 overgenomen heeft (kabels); Davis Wire (VS: verzinkte staaldraad voor industriële behoeften en verendraad); Keystone Steel & Wire (VS: geïntegreerde staalfabriek (producent van walsdraad) en fabrikant van staaldraad: afrasteringen, PC streng, gelast gaas); en Gerdau (Nood- en Zuid-Amerika: geïntegreerde leverancier: walsdraad, wijnrankdraad, verzinkte draad, …). Om de toekomstige en steeds sterkere concurrentie het hoofd te bieden, investeert Bekaert aanzienlijk in Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) voor een bedrag van circa € 65-70 miljoen per jaar. 
 • Bekaert is blootgesteld aan bepaalde risico’s met betrekking tot de arbeidsmarkt
  Een concurrerende arbeidsmarkt kan de kosten voor Bekaert verhogen en daardoor de winstgevendheid verlagen. Het succes van Bekaert hangt hoofdzakelijk af van haar vermogen om talent op alle niveaus aan te trekken en te behouden. Bekaert concurreert met andere bedrijven in de markt die mensen in dienst te nemen. Een tekort aan gekwalificeerde mensen zou Bekaert kunnen dwingen om lonen of andere voordelen te verhogen om effectief competitief te zijn bij het aannemen of behouden van gekwalificeerde werknemers of het behouden van dure tijdelijke werknemers. Een steeds mobielere, jonge bevolking in opkomende markten verhoogt het risico van personeelscontinuïteit verder. Het is niet zeker dat hogere arbeidskosten gecompenseerd kunnen worden door inspanningen om de doeltreffendheid in andere activiteitengebieden van Bekaert te verhogen.
 • Negatieve bedrijfsprestaties of veranderingen in het onderliggend economisch klimaat kunnen leiden tot waardevermindering van activa 
  In overeenstemming met de Internationale Boekhoudnormen betreffende de waardevermindering van activa (d.w.z. IAS36) mogen activa niet worden meegenomen in de financiële overzichten van een bedrijf met meer dan het hoogst realiseerbare bedrag (d.w.z. door het verkopen of gebruiken van de activa). In het geval de boekwaarde het realiseerbare bedrag overschrijdt, zijn de activa in waarde verminderd. 
  Bekaert onderzoekt regelmatig haar groepen activa die afzonderlijk geen kasstromen genereren (d.w.z. Kasstroom Genererende Eenheden (KGE)) en meer specifiek KGE waaraan goodwill wordt toegewezen. Niettemin kan Bekaert ook verplicht zijn waardeverminderingsverliezen te herkennen bij andere activa als gevolg van (externe) onverwachte negatieve gebeurtenissen die een invloed kunnen hebben op hun verwachte prestaties. Hoewel bijzondere waardeverminderingen geen invloed hebben op de kaspositie van Bekaert, zijn bijzondere waardeverminderingsverliezen indicatoren van een potentieel tekort in het (verwachte) businessplan van Bekaert, wat een indirecte impact zou kunnen hebben op het verwachte winstgenererend vermogen van Bekaert.
  Voor meer informatie over de goodwill van Bekaert op de balans (en bijzondere waardeverminderingsverliezen hieruit voortvloeiend), zie Toelichting 6.2 (Goodwill) bij de geconsolideerde jaarrekening. Meer specifiek beschrijft deze toelichting in meer detail de uitkomsten van bijzondere waardeverminderingen op goodwill die voortvloeien uit de bedrijfscombinatie Bridon-Bekaert Ropes Group, wat het grootste deel van het goodwillbedrag op de balans vertegenwoordigt. Een strikte uitvoering en implementatie van de verschillende initiatieven, die zijn opgenomen in het winstherstelplan van de Bridon-Bekaert Ropes Group, is essentieel om geen waardeverminderingsverlies op te lopen.
Operationele risico’s
 • De bronafhankelijkheid kan invloed hebben op de bedrijfsactiviteiten en winstgevendheid van Bekaert
  Veranderingen in het handelsbeleid in de VS hebben Bekaert gedwongen om gebruik te maken van alternatieve bronnen voor alle walsdraadbehoeften die niet lokaal in de VS kunnen worden verkregen (met name walsdraad voor de productie van rubberversterkingsproducten, omdat deze kwaliteit niet beschikbaar is in de VS), wat overeenkomt met ongeveer de helft van de walsdraadbehoeften van de Groep in de VS, wat ongeveer 7% van de totale walsdraadbehoeften van de Groep vertegenwoordigt. Hoewel dit risico in 2019 is verminderd (aangezien Bekaert belastingvrij uit Brazilië kan importeren en vrijstellingen heeft verkregen van alle andere, relevante landen), heeft de VS het importtarief
  verhoogd (tot 25 procent) voor afgewerkte (staalkoord) producten geïmporteerd uit China. Verdere escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China kan leiden tot nog hogere invoerrechten.
  Op 1 juli 2019 is het tweede jaar van vrijwaringsmaatregelen door de EU op geïmporteerde staalproducten gestart. Deze vrijwaringsmaatregelen omvatten een risico op invoerrechten wanneer belastingvrije volumequota worden bereikt. Dit houdt een risico in op hogere grondstofkosten voor Bekaert, indien en wanneer het quota overschreden wordt. Bekaert heeft in 2018-2019 ongeveer 3% van zijn walsdraadbehoeften geïmporteerd in de EU. Dit vertegenwoordigt 1 procent van de totale aankopen van walsdraad van de Groep, op geconsolideerde basis. Dit aandeel kan toenemen in geval van hogere marktvraag en in geval van Brexit (aangezien British Steel een van de leveranciers van Bekaert in de EU is).
 • Het niet voldoende beschermen van de intellectuele eigendom van Bekaert kan haar activiteiten en bedrijfsresultaten aanzienlijk schaden
  Bekaert is een wereldwijde technologieleider in staaldraadtransformatie en deklagen en investeert intensief in voortdurende innovatie. De vennootschap beschouwt haar technologisch leiderschap als een onderscheidende factor ten opzichte van de concurrentie. Bijgevolg is bescherming van intellectuele eigendom een belangrijke zorg en tevens een risico. Lekken van intellectuele eigendom kunnen Bekaert schade toebrengen en de concurrentie helpen, zowel op het vlak van productontwikkeling, procesinnovatie en machinetechniek. Eind 2019 had Bekaert (inclusief Bridon-Bekaert Ropes Group) een portefeuille van 1.795 octrooirechten. Bekaert initieert ook procedures tegen concurrenten in geval octrooi-inbreuken werden vastgesteld. Bekaert kan niet garanderen dat haar intellectuele eigendom niet zal worden aangevochten, geschonden of omzeild door derden. Bovendien is het mogelijk dat Bekaert er niet in slaagt om met succes een octrooi te verkrijgen, de registratie van octrooien te voltooien of octrooien te beschermen, wat een wezenlijke en negatieve invloed kan hebben op de activiteiten, financiële positie, bedrijfsresultaten en vooruitzichten.
 • Bekaert is onderworpen aan strenge milieuwetgeving
  Bekaert is onderworpen aan milieuwetten, -regels en -besluiten. Deze wetten, regels en besluiten (die wereldwijd strenger worden) kunnen Bekaert verplichten kosten aan te gaan voor het saneren en voor het vergoeden van schade op plaatsen waar de bodem verontreinigd is. Krachtens de milieuwetten kan Bekaert aansprakelijk worden gesteld voor het herstellen van milieuschade en worden onderworpen aan daarmee verband houdende kosten in haar productie-eenheden, opslagplaatsen en kantoren alsook de grond waarop deze gevestigd zijn, ongeacht het feit of Bekaert de productie-eenheden, opslagplaatsen en kantoren bezit, huurt of onderverhuurt en ongeacht het feit of deze milieuschade door Bekaert werd veroorzaakt of door een vroegere eigenaar of huurder. 
  De kosten voor het onderzoeken, herstellen of verwijderen van milieuschade kunnen aanzienlijk zijn en de activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten van de Groep negatief beïnvloeden. Het is de praktijk van Bekaert om voorzieningen (per entiteit) op te nemen voor potentiële milieuverplichtingen.
  Preventie en risicobeheer spelen een belangrijke rol in het milieubeleid van Bekaert; waaronder maatregelen tegen grondwater- en bodemvervuiling, verantwoordelijk gebruik van water en wereldwijde ISO 14001-certificering. 
  Bekaerts globale procedure die voorzorgsmaatregelen tegen bodem- en grondwaterverontreiniging (ProSoil) verzekert, wordt continue opgevolgd in het licht van de toepasselijke regels en uitgewerkt met een lijst van concrete actieplannen voor een juiste aanpak.
  Het verantwoord gebruik van water is ook een prioriteit voor Bekaert. Bekaert volgt constant haar watergebruik op en heeft programma’s geïmplementeerd om het watergebruik op lange termijn te verminderen.
  93,7% van de Bekaertfabrieken wereldwijd is ISO 14001 gecertificeerd. ISO 14001 maakt deel uit van de internationaal erkende ISO 14000-norm die praktische tools aanbiedt aan bedrijven die hun milieuverantwoordelijkheden beheren. ISO 14001 legt de nadruk op systemen voor milieubeheer. De certificatie van alle Bekaert-fabrieken over de hele wereld blijft onze doelstelling en is een element in het integratieproces van nieuwe entiteiten en van vestigingen die aan de consolidatieperimeter toegevoegd worden. Bekaert ontving ook op groepsniveau een certificaat voor ISO 14001 en ISO 9001. De ISO 9000-familie behandelt verschillende aspecten van kwaliteitsmanagement. 
  Bekaert voldoet aan de Europese RoHS-verordening inzake gevaarlijke stoffen.
 • Bekaert loopt risico’s op het gebied van cyberbeveiliging
  Veel operationele activiteiten van Bekaert zijn afhankelijk van IT-systemen, die interne en externe deskundigen ontwikkelen en onderhouden. Een cyberaanval op één van deze IT-systemen kan de activiteiten van Bekaert onderbreken, wat kan zorgen voor een negatieve invloed op de verkoop en winstgevendheid.
Juridische risico's
 • Bekaert wordt blootgesteld aan risico’s op het gebied van regelgeving en compliance
  Als globaal bedrijf is Bekaert onderworpen aan veel wetten en voorschriften in alle landen waarin zij actief is. Dergelijke wetten en regels worden complexer, strenger en veranderen sneller en vaker dan voorheen. Deze talrijke wetten en voorschriften omvatten, onder andere, gegevensbeschermingsvereisten (zoals de Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming), wetgeving inzake intellectuele eigendom, arbeidsverhoudingen, belastingen, concurrentie, import- en handelsbeperkingen (bijvoorbeeld het handelsbeleid in de VS en de EU), uitwisselingswetten, en voorschriften tegen omkoping. Naleving van deze wetten en voorschriften kan leiden tot extra kosten of kapitaaluitgaven, wat een negatieve invloed zou kunnen hebben op de mogelijkheden van Bekaert om haar activiteiten te ontwikkelen. Bovendien is er, gezien de hoge mate van complexiteit van deze wetten, het risico dat Bekaert sommige bepalingen onbedoeld schendt. Schendingen van deze wetten en voorschriften kunnen leiden tot boetes, strafrechtelijke sancties tegen Bekaert, stopzetting van bedrijfsactiviteiten in gesanctioneerde landen, de implementatie van complianceprogramma’s en beperkingen voor het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten van Bekaert.
  Bekaert heeft een GRC-kader (Governance, Risk en Compliance) ontwikkeld om te anticiperen op verschillende aspecten van naleving. Binnen Bekaert worden trainingen georganiseerd in rechtsbewustzijn en een centraal compliancecomité en -werkgroep monitoren en sturen de acties die nodig zijn om naleving te garanderen. Bekaert heeft een Gedragscode. De kaderleden en bedienden zijn wereldwijd onderworpen aan een jaarlijks proces waarbij naleving van de principes van de Gedragscode moet bevestigd worden. Bekaert zou ook onderworpen kunnen worden aan overheidsonderzoeken (inclusief door de belastingadministratie). Dergelijke onderzoeken komen de laatste jaren veel meer regelmatig voor in groeimarkten zoals China en India en kunnen aanzienlijke uitgaven vereisen en resulteren in verplichtingen of overheidsbesluiten die een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand van Bekaert. Het is de praktijk van Bekaert om voorzieningen (per entiteit) op te nemen voor bepaalde geïdentificeerde risico’s in verband met regelgeving en compliance.
 

 

Financiële risico’s
 • Bekaert is blootgesteld aan een wisselkoersrisico dat haar resultaten en financiële positie wezenlijk zou kunnen beïnvloeden
  De activa, inkomsten, winsten en kasstromen van Bekaert worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen van verschillende valuta’s. Het valutarisico van de Groep kan worden opgesplitst in twee categorieën: omrekenings- en transactioneel valutarisico. Een omrekeningsrisico ontstaat wanneer de financiële gegevens van buitenlandse dochtervennootschappen worden omgezet in de rapporteringsvaluta van de Groep, de euro. De belangrijkste valuta’s zijn Chinese renminbi, Amerikaanse dollar, Tsjechische kroon, Braziliaanse real, Chileense peso, Russische roebel, Indiase roepie en Britse pond. De Groep is verder blootgesteld aan transactionele valutarisico’s als gevolg van haar investeringen (verwerving en verkoop van investeringen in buitenlandse ondernemingen), financiering (financiële verplichtingen in vreemde valuta) en bedrijfsvoering (commerciële activiteiten met aan- en verkoop in vreemde valuta). Via haar hedgingbeleid beperkt Bekaert de impact van de wisselkoersrisico’s.
 • Bekaert is blootgesteld aan belastingrisico’s, met name door de internationale aard van haar activiteiten in een snel veranderende internationale belastingomgeving
  Als internationale groep die operationeel is in meerdere rechtsgebieden, is Bekaert onderworpen aan belastingwetgeving in vele landen over de hele wereld. Bekaert structureert en voert haar activiteiten wereldwijd uit in het licht van diverse reglementaire vereisten en de commerciële, financiële en fiscale doelstellingen van Bekaert. In het algemeen streeft Bekaert ernaar om haar activiteiten op een fiscaal efficiënte manier te structureren, met inachtneming van de toepasselijke fiscale wetten en voorschriften. Hoewel verwacht wordt dat deze waarschijnlijk hun gewenste effect zullen behalen, zouden Bekaert en haar dochtervennootschappen, indien één van hen met succes zou worden aangevochten door de relevante belastingautoriteiten, bijkomende belastingschulden kunnen oplopen die een nadelige invloed zouden kunnen hebben op haar effectief belastingtarief, bedrijfsresultaten en financiële toestand. .Aangezien de fiscale wetten en voorschriften in de verschillende rechtsgebieden waarin Bekaert actief is, vaak geen duidelijke of definitieve richtlijnen geven, is de structuur, de bedrijfsvoering en het belastingregime van Bekaert en haar dochtervennootschappen gebaseerd op de interpretaties van de fiscale wetten en voorschriften in België en de andere rechtsgebieden waarin Bekaert en haar dochtervennootschappen actief zijn.
  Hoewel ondersteund door belastingadviseurs en specialisten, kan Bekaert niet garanderen dat dergelijke interpretaties niet zullen worden betwist door de relevante belastingautoriteiten of dat de relevante belasting- en exportwetten en -regelgeving in sommige van deze landen niet het voorwerp zullen uitmaken van wijzigingen (in het bijzonder in de context van de snel veranderende internationale fiscale omgeving), uiteenlopende interpretaties en inconsistente handhaving, wat een nadelige invloed zou kunnen hebben op het effectieve belastingtarief, de bedrijfsresultaten en de financiële toestand van Bekaert. Het is de praktijk van Bekaert om voorzieningen (per entiteit) op te nemen voor bepaalde potentiële belastingverplichtingen.
 • Bekaert is blootgesteld aan een kredietrisico op haar contractspartijen en handelspartners
  Bekaert is onderworpen aan het risico dat de partijen met wie zij zaken doet (met inbegrip van in het bijzonder haar klanten) en die betalingen aan Bekaert moeten verrichten, niet in staat zijn om dergelijke betalingen tijdig te doen. Hoewel Bekaert een kredietbeleid heeft bepaald dat rekening houdt met de risicoprofielen van de klanten en de markten waartoe zij behoren, kan dit beleid slechts enkele van zijn kredietrisico’s beperken. Indien bedragen die verschuldigd zijn aan Bekaert niet of niet tijdig worden betaald, kan dit niet alleen een impact hebben op haar huidige handels- en kasstroompositie, maar ook op haar financiële en commerciële positie. Bekaert heeft een kredietverzekering afgesloten om dergelijke risico’s te beperken.
Landrisico’s
 • Bekaert is geconfronteerd met risico’s van activa- en winstconcentratie in China
  Hoewel Bekaert een echte globale onderneming is met een wereldwijd netwerk van productieplatformen en verkoop- en distributiekantoren, waardoor de concentratie van activa en winst tot een minimum wordt beperkt, loopt Bekaert nog steeds een risico op concentratie van activa en winst op bepaalde locaties (zoals Jiangyin, China). Indien zich een ander risico zou voordoen, zoals een politiek, sociaal of pandemierisico, of een milieurisico met grote schade, zou het risico van concentratie van activa en winst op bepaalde locaties kunnen ontstaan. Bekaert heeft, als onderdeel van een bedrijfscontinuïteitsplan, maatregelen genomen om dit risico te verminderen door middel van back-upscenario’s en leveringsgoedkeuringen vanuit andere locaties. In sterk gereguleerde sectoren, zoals de automobielsector, zorgt Bekaert er bijvoorbeeld voor dat meer dan één productievestiging is goedgekeurd om aan de bandenproducenten te leveren.
 • Bekaert wordt blootgesteld aan de politieke en economische instabiliteit in Venezuela
  Bekaert werd met haar activiteiten in Venezuela de laatste jaren geconfronteerd met tekorten aan walsdraad, stroomvoorziening en de extreme devaluatie van de munt. Bekaert heeft de afgelopen jaren haar bedrijfsactiviteiten in Venezuela beperkt en sinds 2010 wordt een waardevermindering geboekt op de activa op Venezolaanse bodem om het uitstaande risico te minimaliseren. 
  Ondanks de politieke en monetaire instabiliteit, is management er in geslaagd de onderneming in Venezuela operationeel te houden en bijgevolg werd er besloten dat de onderneming nog steeds onder controle is. Eind 2019 bedroegen de cumulatieve omrekeningsverschillen € -59,7 miljoen, die - in geval van verlies van controle - zouden worden geregenereerd naar de winst- en verliesrekening.

Een doeltreffend kader voor interne controle en ERM is noodzakelijk om een redelijke zekerheid te kunnen geven omtrent de financiële rapportering van Bekaert en om fraude te voorkomen. Interne controle op financiële rapportering kan niet alle fouten voorkomen of opsporen, wegens beperkingen eigen aan de controle, zoals mogelijke menselijke fouten, het misleiden of omzeilen van controles of fraude. Daarom kan een effectieve interne controle enkel een redelijke garantie bieden voor de voorbereiding en de correcte voorstelling van de financiële informatie. Het niet oppikken van een fout als gevolg van menselijke fouten, het misleiden of omzeilen van controles of fraude kan een negatieve invloed hebben op de reputatie en de financiële resultaten van Bekaert.

Dit kan er ook toe leiden dat Bekaert haar lopende openbaarmakingsverplichtingen niet nakomt.