Download volledig jaarverslag Download Verslag van de Raad van Bestuur Download Corporate Governance verklaring

Raad van Bestuur en Uitvoerend Management

In uitvoering van de oorspronkelijke in 2004 gepubliceerde Belgische Corporate Governance Code heeft de Raad van Bestuur het Bekaert Corporate Governance Charter op 16 december 2005 goedgekeurd. Ingevolge de publicatie van de Belgische Corporate Governance Code in 2009 heeft de Raad van Bestuur op 22 december 2009 de Code 2009 aangenomen als referentiecode voor Bekaert en het Bekaert Corporate Governance Charter daaraan aangepast.

Op 1 januari 2020 zijn de Belgische Corporate Governance Code 2020 en het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen van kracht gegaan en werden deze van toepassing op Bekaert. De Raad van Bestuur heeft het Bekaert Corporate Governance Charter herzien en de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeengeroepen van 26 maart 2020 (of van 13 mei 2020 indien het vereiste quorum op 26 maart 2020 niet wordt bereikt) om de statuten van de vennootschap te wijzigen om beide in overeenstemming te brengen met de Belgische Corporate Governance Code 2020 en het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het nieuwe Bekaert Corporate Governance Charter zal samen met de gewijzigde statuten van kracht worden.

In 2019 heeft Bekaert in beginsel de Belgische Corporate Governance Code 2009 nageleefd. In het huidige Bekaert Corporate Governance Charter en in deze Corporate Governance verklaring wordt uitgelegd waarom ze afwijkt van enkele bepalingen ervan. 

Bekaert is van plan om de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code 2020 na te leven, behalve de bepalingen 7.3 en 7.6 zoals verder beschreven in paragraaf 2 van het Remuneratieverslag.

De Belgische Corporate Governance Code 2009 en de Belgische Corporate Governance Code 2020 zijn beschikbaar op  www.corporategovernancecommittee.be.

Het huidige Bekaert Corporate Governance Charter is beschikbaar op www.bekaert.com. Het nieuwe Bekaert Corporate Governance Charter wordt beschikbaar gesteld op www.bekaert.com wanneer het van kracht wordt.

Raad van Bestuur

De vennootschap heeft een monistische structuur aangenomen, bestaande uit de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd is.

De Raad van Bestuur bestaat uit dertien leden die door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden benoemd. 

Zeven bestuurders zijn benoemd op voordracht van de hoofdaandeelhouder. De functies van Voorzitter en van Gedelegeerd Bestuurder worden nooit door dezelfde persoon uitgeoefend. De Gedelegeerd Bestuurder is het enig lid van de Raad met een uitvoerende functie. Alle andere leden zijn niet-uitvoerende bestuurders.

Vijf bestuurders zijn onafhankelijk op grond van de criteria van artikel 7:87, §1 van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020: Celia Baxter (voor het eerst benoemd in 2016), Pamela Knapp (voor het eerst benoemd in 2016), Colin Smith (voor het eerst benoemd in 2018), Jürgen Tinggren (voor het eerst benoemd in 2019) en Mei Ye (voor het eerst benoemd in 2014).

In afwijking van bepaling 4.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2009, volgens dewelke niet-uitvoerende bestuurders niet mogen overwegen om meer dan vijf bestuursmandaten in beursgenoteerde vennootschappen aan te nemen, aanvaardde Martina Merz in november 2018 een zesde bestuursmandaat in een beursgenoteerd bedrijf (voorzitter van de Raad van Toezicht van thyssenkrupp AG). Daarom nam Martina Merz ontslag als bestuurder van de vennootschap aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 8 mei 2019. 

Op 8 mei 2019 volgde Jürgen Tinggren Bert De Graeve op als Voorzitter van de Raad van Bestuur. 

In 2019 kwam de Raad van Bestuur acht keer samen: er waren zes gewone vergaderingen en twee buitengewone vergaderingen. Naast de uitoefening van zijn bevoegdheden uit hoofde van de wet, de statuten en het Bekaert Corporate Governance Charter behandelde de Raad van Bestuur in 2019 onder meer de volgende onderwerpen:

 • de bedrijfsstrategie en strategische projecten;
 • de successieplanning op het niveau van de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Management;
 • de nieuwe organisatiestructuur en segmentrapportering;
 • het herstructureringsproces en de herstructureringsplannen in België;
 • de uitgifte van een Schuldschein en obligaties;
 • de corporate governance structuur;
 • de verplichte rotatie van de commissaris in 2021;
 • de vergoeding en langetermijnincentives voor de Gedelegeerd Bestuurder en de andere leden van het Uitvoerend Management;
 • governance, risk en compliance;
 • de voortdurende opvolging van de schuld- en liquiditeitspositie van de Groep.
Naam Aanvang eerste mandaat Einde huidig mandaat als bestuurder Hoofdfunctie (5) Aantal bijgewoonde gewone/buitengewone vergaderingen
Voorzitter
Jürgen Tinggren(1)
2019 2023 NV Bekaert SA
Bert De Graeve(2) 2006 2019 NV Bekaert SA 3
Gedelegeerd Bestuurder
Matthew Taylor 2014 2022 NV Bekaert SA 8
Leden voorgedragen door de hoofdaandeelhouder
Leon Bekaert(3) 1994 2019 Bestuurder van vennootschappen 3
Gregory Dalle
2015 2023 Managing Director, Credit Suisse International,Investment Banking and Capital Markets (VK) 8
Charles de Liedekerke 1997 2022 Bestuurder van vennootschappen 8
Christophe Jacobs van Merlen 2016 2020 Managing Director, Bain Capital Private Equity (Europe), LLP (VK) 7
Hubert Jacobs van Merlen 2003 2022 Bestuurder van vennootschappen 8
Maxime Jadot(3) 1994 2019 CEO en Voorzitter van het Directiecomité, BNP Paribas Fortis (België) 3
Caroline Storme(4)
2019 2023 Head Financial Planning Analyst R&D, UCB S.A. (Belgium)
5
Emilie van de Walle de Ghelcke 2016 2020 Senior Legal Counsel, Sofina (Belgium) 8
Henri Jean Velge 2016 2020 Bestuurder van vennootschappen 8
Onafhankelijke bestuurders
Celia Baxter 2016 2020 Bestuurder van vennootschappen 8
Pamela Knapp
2016 2020 Bestuurder van vennootschappen 8
Martina Merz(3)
2016 2019 Bestuurder van vennootschappen
3
Colin Smith 2018 2022 Onafhankelijk bestuurder en adviseur van vennootschappen 7
Mei Ye 2014 2022 Onafhankelijk bestuurder en adviseur van vennootschappen 8

(1) Vanaf de Gewone Algemene Vergadering in mei 2019. Jürgen Tinggren is een onafhankelijk bestuurder.
(2) Tot de Gewone Algemene Vergadering in mei 2019. Bert De Graeve werd voor het eerst als lid van de Raad van Bestuur benoemd in 2006. In 2014 werd hij Voorzitter van de Raad van Bestuur.
(3) Tot de Gewone Algemene Vergadering in mei 2019.
(3) Vanaf de Gewone Algemene Vergadering in mei 2019.

(4) De curricula vitae van de leden van de Raad van Bestuur zijn terug te vinden op www.bekaert.com.

Matthew Taylor besliste zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap neer te leggen met ingang van 12 mei 2020. De raad van bestuur coöpteerde Oswald Schmid tot bestuurder met ingang van 12 mei 2020 en zal het mandaat van Oswald Schmid als bestuurder ter bevestiging voorleggen aan de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 13 mei 2020.

Comités van de Raad van Bestuur

Tot eind 2019 had de Raad van Bestuur vier adviserende comités.

Audit en Finance Comité

Het Audit en Finance Comité is samengesteld zoals vereist door Artikel 7:99 van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (en voor 1 januari 2020: artikel 526bis van het voormalige Wetboek van vennootschappen): alle vier de leden zijn niet-uitvoerende bestuurders en twee van haar leden, Pamela Knapp en Jürgen Tinggren, zijn onafhankelijk. De deskundigheid van Pamela Knapp op het gebied van boekhouding en audit wordt aangetoond door haar voormalige functies als Chief Financial Officer van de afdeling Power Transmission and Distribution bij Siemens (van 2004 tot 2009) en als Chief Financial Officer van GfK SE (van 2009 tot 2014). De leden van het Comité beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied van activiteiten waarin de vennootschap actief is. Het Comité wordt voorgezeten door Hubert Jacobs van Merlen.

In afwijking van bepaling 5.2/4 van de Belgische Corporate Governance Code 2009, volgens dewelke op zijn minst een meerderheid van de leden onafhankelijk moest zijn, was Bekaert van oordeel dat het Audit en Finance Comité de evenwichtige samenstelling van de voltallige Raad moest weerspiegelen. Dergelijke vereiste is niet langer van toepassing volgens de Belgische Corporate Governance Code 2020 sinds 1 januari 2020.

De Gedelegeerd Bestuurder en de Chief Financial Officer zijn geen lid van het Comité, maar worden voor de vergaderingen uitgenodigd. Deze regeling waarborgt de noodzakelijke interactie tussen Raad van Bestuur en het Uitvoerend management.

Naam Einde huidig mandaat als bestuurder Aantal bijgewoonde gewone en buitengewone vergaderingen
Hubert Jacobs van Merlen 2022 6
Charles de Liedekerke(1) 2022 4
Pamela Knapp 2020 6
Jürgen Tinggren(1)
2023 4
Christophe Jacobs van Merlen
2020 2
Bert De Graeve(2)
2019 2

(1) Vanaf de Gewone Algemene Vergadering in mei 2019.
(2) Tot de Gewone Algemene Vergadering in mei 2019.

Het Comité hield vier gewone en twee buitengewone vergaderingen in 2019. Naast de uitoefening van zijn bevoegdheden uit hoofde van de wet en het Bekaert Corporate Governance Charter besteedde het Comité bijzondere aandacht aan:
 • de financieringsstructuur van de Groep;
 • de schuld- en liquiditeitspositie;
 • de activiteitenverslagen van de afdeling Interne Audit;
 • de verslagen van de commissaris;
 • governance, risk en compliance en de bespreking van de voornaamste risico’s en van de desbetreffende risicobeheersingsplannen uit hoofde van het “enterprise risk management”-programma van Bekaert;
 • de uitgifte van een Schuldschein en obligaties;
 • de verplichte rotatie van de commissaris in 2021.

Benoemings- en Remuneratiecomité

Het Benoemings- en Remuneratiecomité is samengesteld zoals vereist door Artikel 7:100 van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (en voor 1 januari 2020: artikel 526quater van het voormalige Wetboek van vennootschappen): alle drie de leden zijn niet-uitvoerende bestuurders en de meeste van de leden zijn onafhankelijk. Het wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur. De deskundigheid van het Comité op het gebied van remuneratiebeleid wordt aangetoond door de relevante ervaring van haar leden.

Naam Einde huidig mandaat als bestuurder Aantal bijgewoonde vergaderingen
Jürgen Tinggren(1) 2023 3
Celia Baxter 2020 5
Christophe Jacobs van Merlen(1) 2020 3
Bert De Graeve(2)
2019 2
Martina Merz(2)
2020 1

(1) Vanaf de Gewone Algemene Vergadering in mei 2019.
(2) Tot de Gewone Algemene Vergadering in mei 2019.

Eén van de door de hoofdaandeelhouder voorgedragen bestuurders en de Gedelegeerd Bestuurder worden uitgenodigd om de vergaderingen van het Comité bij te wonen zonder lid te zijn.
 
Het Comité vergaderde in 2019 vijf maal. Naast de uitoefening van zijn bevoegdheden uit hoofde van de wet en het Bekaert Corporate Governance Charter besteedde het Comité bijzondere aandacht aan:
 • de nieuwe organisatiestructuur en de samenstelling van het Bekaert Group Executive;
 • talentbeoordeling en successieplanning op niveau van topmanagement;
 • de resultaten van wereldwijde enquêtes over werknemersbetrokkenheid;
 • de successieplanning in de Raad van Bestuur;
 • het remuneratieverslag;
 • de variabele vergoeding voor de Gedelegeerd Bestuurder en de andere leden van het Uitvoerend Management voor hun prestaties in 2018;
 • de basisvergoeding voor de Gedelegeerd Bestuurder en de andere leden van het Uitvoerend Management voor 2019;
 • de prestatiedoelen voor 2019 en 2020;
 • de vergoeding van bestuurders.

Strategisch Comité

In 2019 dacht de Raad van Bestuur na over de rol van het Strategisch Comité. Als overgangsmaatregel werd de omvang van het Comité verlaagd tot twee leden, zijnde de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Gedelegeerd Bestuurder. Uiteindelijk besloot de Raad van Bestuur haar Strategisch Comité af te schaffen onmiddellijk na de inwerkingtreding van de nieuwe statuten.

Naam Einde huidig mandaat als bestuurder
Aantal bijgewoonde vergaderingen
Jürgen Tinggren(1) 2023 2
Matthew Taylor
2022 4
Bert De Graeve(2) 2019 2
Leon Bekaert(2) 2019 2
Charles de Liedekerke(2)
2022 2
Maxime Jadot(2)
2019 2
Martina Merz(2)
2019 1

(1) Vanaf juni 2019.
(2) Tot de Gewone Algemene Vergadering in mei 2019.

Het Comité vergaderde vier keer in 2019 en besprak de strategie van Bekaert en diverse strategische projecten.

BBRG Comité

In de loop van 2018 heeft de Raad van Bestuur een ad hoc adviserend comité opgericht dat zich richt op de Bridon-Bekaert Ropes Group (“BBRG”) overeenkomstig Sectie II.5.2 van het Bekaert Corporate Governance Charter.

Op 14 november 2019 besloot de Raad van Bestuur het BBRG Comité vanaf 2020 af te schaffen, rekening houdend met de verdere integratie van BBRG in de Bekaert Groep. Op 1 augustus 2019 werd de Divisie-CEO BBRG een permanent lid van het Bekaert Group Executive.

Het BBRG Comité had tot juni 2019 drie leden en vanaf juni 2019 vier leden. Het BBRG Comité werd voorgezeten door Gregory Dalle. 

Naam Einde huidig mandaat als bestuurder Aantal bijgewoonde vergaderingen
Gregory Dalle 2023 11
Colin Smith(1) 2022 4
Matthew Taylor(1) 2022 6
Henri Jean Velge(1)
2020 6
Charles de Liedekerke(2)
2022 5
Martina Merz(3)
2019 4

(1) Vanaf juni 2019.
(2) Tot juni 2019.
(3) Tot de Gewone Algemene Vergadering in mei 2019.

Het Comité vergaderde in 2019 elf maal.

 

Evaluatie

De voornaamste kenmerken van de werkwijze voor de evaluatie van de Raad van Bestuur, zijn Comités en de individuele bestuurders zijn beschreven in dit hoofdstuk en in paragraaf II.3.4 van het Bekaert Corporate Governance Charter. De Voorzitter is belast met de organisatie van periodieke prestatiebeoordelingen door middel van een uitgebreide vragenlijst die betrekking heeft op:

 • de werking van de Raad of het Comité;
 • de grondige voorbereiding en bespreking van belangrijke onderwerpen;
 • de individuele bijdrage van elke bestuurder;
 • de huidige samenstelling van de Raad of het Comité, vergeleken met zijn gewenste samenstelling;
 • de interactie van de Raad met het Uitvoerend Management.

Midden 2019 werd een zelfbeoordeling uitgevoerd van de Raad van Bestuur en de Comités van de Raad van Bestuur, gericht op de processen, praktijken en doeltreffendheid van de Raad van Bestuur en haar Comités.

Uitvoerend Management

De Raad van Bestuur heeft zijn beheer en operationele bevoegdheden gedelegeerd aan het Bekaert Group Executive (BGE), onder leiding van de Gedelegeerd Bestuurder. In het kader van de wijziging van de statuten en de herziening van het Corporate Governance Charter om deze in overeenstemming te brengen met de Belgische Corporate Governance Code 2020 en het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen bepaalde wijzigingen worden aangebracht aan de bevoegdheden en de werking van het BGE, met inbegrip van het bepalen van een delegatie van bevoegdheden.

In de loop van 2019 veranderde de samenstelling van het BGE substantieel. Sinds 1 maart 2019 bestaat het BGE uit leden die de wereldwijde business units en de wereldwijde functies vertegenwoordigen. Vier Uitvoerende Managers kwamen bij de vennootschap en werden lid van het BGE: Arnaud Lesschaeve als Divisie-CEO Rubberversterking op 3 juni 2019, Juan Carlos Alonso als Chief Strategy Officer op 1 juli 2019, Taoufiq Boussaid als Chief Financial Officer op 15 juli 2019 en Oswald Schmid als Chief Operations Officer op 2 december 2019. Curd Vandekerckhove werd met ingang van 1 augustus 2019 benoemd tot Divisie-CEO Bridon-Bekaert Ropes Group. Sindsdien is de Divisie-CEO Bridon-Bekaert Ropes Group een permanent lid van het BGE. Voordien werd de CEO Bridon-Bekaert Ropes Group uitgenodigd om haar vergaderingen bij te wonen zonder lid te zijn.

Matthew Taylor zal zich terugtrekken als Chief Executive Officer met ingang van 12 mei 2020. Vanaf 12 mei 2020 en in afwachting van de benoeming van een nieuwe Chief Executive Officer zal Oswald Schmid optreden als interim Chief Executive Officer.

 
Naam Functie Benoeming
Matthew Taylor Chief Executive Officer 2013
Taoufiq Boussaid(1)
Chief Financial Officer
2019
Rajita D’Souza Chief Human Resources Officer 2017
Oswald Schmid(2) Chief Operations Officer 2019
Juan Carlos Alonso(3)
Chief Strategy Officer 2019
Curd Vandekerckhove Chief Operations Officer(4) en Divisie-CEO Bridon-Bekaert Ropes Group(5)
Arnaud Lesschaeve(6) Divisie-CEO Rubber Reinforcement 2019
Jun Liao Divisie-CEO Specialty Businesses 2018
Stijn Vanneste Divisie-CEO Steel Wire Solutions 2016
Lieven Larmuseau(7) Divisie-CEO Rubber Reinforcement ad interim 2014
Frank Vromant(8) Chief Financial Officer ad interim 2011

(1) Vanaf 15 juli 2019.
(2) Vanaf 2 december 2019.
(3) Vanaf 1 juli 2019.
(4) Tot 1 augustus 2019.
(5) Vanaf 1 augustus 2019.
(6) Vanaf 3 juni 2019.
(7) Tot 3 juni 2019.
(8) Tot 15 juli 2019.

Tot 1 maart 2019 bestond het BGE uit leden die de wereldwijde business platformen, de regionale activiteiten en de wereldwijde functies vertegenwoordigden. 

Naam Functie Benoeming
Matthew Taylor Chief Executive Officer 2013
Rajita D’Souza Chief Human Resources Officer 2017
Frank Vromant Chief Financial Officer ad interim 2011
Lieven Larmuseau
Executive Vice President Rubber Reinforcement Business Platforms 2014
Jun Liao Executive Vice President North Asia 2018
Curd Vandekerckhove Executive Vice President Global Operations 2012
Stijn Vanneste Executive Vice President Europe, South Asia and South East Asia 2016
Piet Van Riet Executive Vice President Industrial Products and Specialty Products Business Platforms, Marketing & Commercial Excellence 2014

Diversiteit

Als internationaal bedrijf omarmt Bekaert diversiteit op alle niveaus binnen de organisatie, wat een belangrijke sterkte is voor de vennootschap. Het gaat hierbij niet alleen om diversiteit op het gebied van nationaliteit, culturele achtergrond, leeftijd of geslacht, maar ook op het gebied van vaardigheden, zakelijke ervaring, inzichten en standpunten.

Diversiteit in nationaliteiten

Bekaert biedt tewerkstelling aan mensen van 50 verschillende nationaliteiten in 44 landen over de hele wereld. Deze diversiteit wordt weerspiegeld op alle niveaus van de organisatie en in de samenstelling van de Raad van Bestuur en het BGE.


 Aantal personen  Aantal nationaliteiten Aantal niet-natives(1) % niet-natives
Raad van Bestuur  13  6 5 38%
Bekaert Group Executive  9  8 7 78%

(1) Niet-native = andere nationaliteit dan die van de vennootschap, i.e. België.

Genderdiversiteit

Sinds de Gewone Algemene Vergadering van 11 mei 2016 voldoet de vennootschap aan de wettelijke vereiste dat minstens een derde van de leden van de Raad van Bestuur van het andere geslacht is.


 Aantal personen mannen % vrouwen
Raad van Bestuur  13  62% 38%
Bekaert Group Executive  9  89% 11%

Tegen 2025 wil Bekaert op leiderschapsniveau (BGE + managementfuncties B13 en hoger (Hay classificatiereferentie)) een genderdiversiteitsratio van 33% verzekeren.

Age diversity


Aantal personen Leeftijd 30-50 jaar Leeftijd > 50 jaar
Raad van Bestuur  13  31% 69%
Bekaert Group Executive  9  44% 56%

Meer informatie over diversiteit is beschikbaar in het duurzaamheidsrapport uitgegeven op 27 maart 2020.

Regels van behoorlijk gedrag

Wettelijke belangenconflicten in de Raad van Bestuur

Volgens artikel 523 van het voormalige Wetboek van vennootschappen (of vanaf 1 januari 2020: Artikel 7:96 van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen), moet een lid van de Raad van Bestuur de overige leden vooraf informeren over agendapunten waaromtrent het rechtstreeks of onrechtstreeks een met de vennootschap strijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft en moet deze zich onthouden van deelname aan de beraadslaging en de stemming daarover. Een dergelijk belangenconflict kwam in 2019 twee maal voor, waarbij telkens de bepalingen van artikel 523 nageleefd werden.

Op 28 februari 2019 moest de Raad van Bestuur zich uitspreken over de vergoeding van de Gedelegeerd Bestuurder. Uittreksel uit de notulen:

BESLUIT

Op voorstel van het Benoemings- en Remuneratiecomité:

 • besluit de Raad dat er geen korte termijn variabele vergoeding wordt betaald aan de Chief Executive Officer uit hoofde van zijn prestatie in 2018;
 • keurt de Raad de voorgestelde verhoging van het basissalaris goed voor de Chief Executive Officer, dat vanaf 1 juli 2019 moet worden toegepast.

BESLUIT

Op voorstel van het Benoemings- en Remuneratiecomité, keurt de Raad de voorgestelde doelstellingen goed voor de korte termijn variabele vergoeding voor de Chief Executive Officer voor 2019.

Op 14 november 2019 moest de Raad van Bestuur zich uitspreken over de prestatiemetrieken en streefcijfers met betrekking tot de performance share units die in januari 2020 werden toegekend. De doelen zijn ook van toepassing op de Gedelegeerd Bestuurder. Uittreksel uit de notulen:

BESLUIT

Op voorstel van het Benoemings- en Remuneratiecomité, keurt de Raad de voorgestelde prestatiemetrieken en -doelen goed met betrekking tot de performance share units die in januari 2020 zullen worden toegekend.

Andere transacties met bestuurders en Uitvoerend Management

Het Bekaert Corporate Governance Charter bevat gedragsregels met betrekking tot rechtstreekse en onrechtstreekse belangenconflicten van de leden van de Raad van Bestuur en het BGE die buiten het toepassingsgebied van artikel 523 van het voormalige Wetboek van vennootschappen vallen (of vanaf 1 januari 2020: artikel 7:96 van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen). Deze leden worden geacht met Bekaert verbonden partijen te zijn, en moeten jaarlijks melding maken van rechtstreekse of onrechtstreekse transacties met Bekaert of haar dochterondernemingen. Bekaert is niet op de hoogte van enig potentieel belangenconflict betreffende dergelijke transacties in 2019 (cfr. Toelichting 7.4 bij de geconsolideerde jaarrekening).

Gedragscode

De Raad van Bestuur heeft de Bekaert Gedragscode goedgekeurd, die voor het eerst uitgegeven werd op 1 december 2004 en op 14 november 2019 voor het laatst werd aangepast.

De Bekaert Gedragscode beschrijft hoe de waarden van Bekaert (We handelen integer – We verdienen vertrouwen – We zijn niet te stuiten!) in de praktijk worden gebracht. De Code verschaft richtlijnen wanneer medewerkers voor ethische keuzes en nalevingskwesties komen te staan.

De Bekaert Gedragscode is volledig opgenomen in het Bekaert Corporate Governance Charter als Bijlage 3.

Marktmisbruik

In overeenstemming met bepaling 3.7 van de Belgische Corporate Governance Code 2009 heeft de Raad van Bestuur op 27 juli 2006 de Bekaert Dealing Code uitgevaardigd. Vanwege de EU-verordening inzake marktmisbruik heeft de Raad van Bestuur een nieuwe versie van de Bekaert Dealing Code aangenomen, die op 3 juli 2016 van kracht werd. De Bekaert Dealing Code is volledig opgenomen in het Bekaert Corporate Governance Charter als Bijlage 4.

De Bekaert Dealing Code legt de leden van de Raad van Bestuur, het BGE, het senior management en bepaalde andere personen beperkingen op inzake transacties in financiële instrumenten van Bekaert tijdens gesloten periodes en sperperiodes. De Code bevat ook regels betreffende de openbaarmaking van uitgevoerde transacties door leidinggevenden en hun nauw verbonden personen door middel van een kennisgeving aan de vennootschap en aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). De Algemeen Secretaris is de Dealing Code Officer voor de Bekaert Dealing Code.