Download volledig jaarverslag Download dit hoofdstuk icon download Contacteer ons

Samenvatting van het financieel overzicht

Nota’s

Naast de financiële informatie op IFRS-basis stelt Bekaert ook onderliggende prestatie-indicatoren van winstgevendheid en cashgeneratie voor om een consistentere en beter vergelijkbare indicatie te geven van de financiële prestaties van de Groep. De onderliggende prestatie-indicatoren corrigeren de IFRS-cijfers voor de eenmalige impact van herstructureringskosten, provisies voor milieusaneringsprogramma’s, bijzondere waardeverminderingen, M&A-gerelateerde vergoedingen en andere elementen die de analyse van de onderliggende prestaties van de Groep zouden vertekenen. ‘REBIT’ en ‘REBITDA’ — die de normale, ‘onderliggende’ bedrijfsprestaties reflecteren — worden  nu respectievelijk1 ‘EBIT-onderliggend’ en ‘EBITDA-onderliggend’. EBIT en EBITDA worden als dusdanig aangehaald of als ‘EBIT-gerapporteerd’ en ‘EBITDA-gerapporteerd’ ter verduidelijking.

1 Definities van financiële parameters zijn beschreven in het Financieel Overzicht van dit Jaarverslag

Onderliggende EBIT-evolutie

Bekaerts onderliggende EBIT bedroeg € 242 miljoen aan een marge van 5,6 %, een toename van € 32 miljoen of +15 % vergeleken met vorig jaar. De overheadkostenreductie en verbeterde operationele kosteffectiviteit droegen € +36 miljoen bij in de jaar-op-jaar vergelijking. De lichte daling in verkoopvolumes (-1%) had een positieve impact van € +1 miljoen op de onderliggende EBIT dankzij een gunstig mixeffect over de business units heen. De sterke daling in walsdraadprijzen leidde tot grote ongunstige non-cash voorraadwaarderingscorrecties van € -59 miljoen (het samengestelde effect van € +24 miljoen in 2018 en € -35 miljoen in 2019). Betere prijszetting en een sterkere mix stonden samen in voor een effect van € +57 miljoen. Afschrijvingen, de zwakkere resultaten van de engineeringafdeling en de verbeterde performantie van een aantal kleinere activiteitenplatformen (die andere prestatie-indicatoren dan tonnage hanteren omwille van lichtgewichtmaterialen en stukverkoopbusiness) wogen op de onderliggende EBIT-performantie met € -4 miljoen.  

Omzet en financieel overzicht

Omzet

Bekaert realiseerde een geconsolideerde omzet van € 4,3 miljard in 2019, ongeveer gelijk (+0,4%) aan het voorgaande jaar. De organische volumedaling (-1,2%), het effect van verrekende lagere walsdraadprijzen (-2,0%) en de beperkte impact van desinvesteringen (-0,1%) werden meer dan gecompenseerd door prijsmixeffecten (+2,4%) en gunstige wisselkoersschommelingen (+1,3%). De gezamenlijke omzet bedroeg € 5,1 miljard voor het boekjaar, een stijging van +1,1% tegenover 2018 als gevolg van de omzetgroei bij de joint ventures in Brazilië. 

Dividend

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 13 mei 2020 voorstellen om een brutodividend uit te keren van 35 eurocent. Het dividend zal, na goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, betaalbaar worden vanaf 20 november 2020. 

Financiële resultaten

Bekaert heeft een operationeel resultaat (onderliggende EBIT) geboekt van € 242 miljoen (tegenover € 210 miljoen vorig jaar). Dit stemt overeen met een marge op omzet van 5,6% (4,9% in 2018). De eenmalige elementen bedroegen € -87 miljoen (€ -63 miljoen in 2018) en omvatten vooral herstructureringskosten in de VS (Rome en Shelbyville), Maleisië (Ipoh), België (Moen en Groepsdiensten), en de operationele verliezen door stakingen en langzaamaanacties die volgden op de aankondiging van de herstructurering en fabriekssluiting in België. Inclusief de eenmalige elementen bedroeg EBIT € 155 miljoen wat overeenkomt met een EBIT-marge op omzet van 3,6% (tegenover € 147 miljoen of 3,4% in 2018). Onderliggende EBITDA bedroeg € 468 miljoen (10,8% marge) vergeleken met € 426 miljoen (9,9%). EBITDA bereikte € 403 miljoen, of een EBITDA-marge op omzet van 9,3% (tegenover 9,0%).

De onderliggende overheadkosten daalden met € 28 miljoen tot 8,4% op omzet (tegenover 9,1% in 2018). Commerciële kosten daalden met € 26 miljoen door lagere consultancykosten en andere kostenreducties. De kosten voor onderzoek en ontwikkeling bedroegen € 62 miljoen, vergeleken met € 64 miljoen in 2018. De eenmalige impact van herstructureringsprogramma’s op de overheadkosten was € -24 miljoen en betrof voornamelijk ontslagvergoedingen. Onderliggende andere bedrijfsopbrengsten en –kosten waren nagenoeg stabiel (€ +1,5 miljoen). De gerapporteerde andere bedrijfsopbrengsten en –kosten (€ +15 miljoen) waren lager in vergelijking met vorig jaar (€ +33 miljoen) door de winst op de verkoop van gronden en gebouwen gerelateerd aan de fabriekssluitingen in Huizhou (China) en Shah Alam (Maleisië) in 2018.

De nettorentelasten bedroegen € -66 miljoen, een daling ten opzichte van € -85 miljoen in 2018 en een gevolg van de schuldherfinanciering tegen latere rentevoeten, wat gedeeltelijk werd gecompenseerd door bijkomende rentelasten (€ -4 miljoen) gerelateerd aan IFRS 16 (‘Leases’). Overige financiële opbrengsten en lasten daalden van € 26 miljoen in 2018 tot € 18 miljoen. 

De winstbelasting daalde van € -58 miljoen tot € -51 miljoen door toegenomen belastingvoordelen. De algemene effectieve belastingvoet was 73%, een daling tegenover 161% in 2018.

Het aandeel in het resultaat van joint ventures en geassocieerde ondernemingen was € +29 miljoen (tegenover € +25 miljoen vorig jaar) wat de verbeterde prestaties van de joint ventures in Brazilië weerspiegelt. 

Het perioderesultaat bedroeg bijgevolg € 48 miljoen, vergeleken met € 3 miljoen in 2018. Het resultaat toerekenbaar aan minderheidsbelangen van derden bedroeg € +7 miljoen (tegenover € -37 miljoen vorig jaar wat het minderheidsbelang in het nettoverlies van BBRG reflecteerde). Na aftrek van het deel toerekenbaar aan minderheidsbelangen bedroeg het perioderesultaat toerekenbaar aan aandeelhouders van Bekaert € +41 miljoen, nagenoeg stabiel in vergelijking met vorig jaar. EPS (perioderesultaat per aandeel) bedroeg € +0,73, versus € +0,70 in 2018.

Balans

Op 31 december 2019 vertegenwoordigde het eigen vermogen 35,6% van de totale activa, tegenover 34,1% bij jaareinde 2018. De nettoschuld op eigen vermogen (gearing ratio) bedroeg 64% (tegenover 76% eind 2018). 

De nettoschuld bedroeg € 977 miljoen, lager dan € 1 153 miljoen op 31 december 2018 en dan € 1 253 miljoen op 30 juni 2019. De nettoschuld op onderliggende EBITDA was 2,1, vergeleken met 2,6 op 30 juni 2019 en 2,7 op 31 december 2018. 

Kasstroomoverzicht

De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen € +524 miljoen (tegenover € +244 miljoen in 2018) als gevolg van toegenomen cashgeneratie en een beperking van kasuitstromen om het werkkapitaal te financieren door strikte voorraadcontrole, significante inspanningen om uitstaande vorderingen te innen, en verhoogd gebruik van factoring buiten balans.

De kasstromen uit investeringsactiviteiten bedroegen € -91 miljoen (tegenover € -102 miljoen in 2018): de uitgaven voor investeringen in immateriële en materiële vaste activa waren beduidend lager in 2019 (€ -99 miljoen tegenover € -185 miljoen vorig jaar). De uitgaven van investeringen in 2019 omvatten ook de betaling gerelateerd aan de gebruiksrechten op grond in Vietnam (€ -13 miljoen). De kasstroom in 2018 bevatte de inkomsten uit de verkoop van eigendommen in China en Maleisië (€ +56 miljoen).

Kasstromen uit financieringsactiviteiten bedroegen € -269 miljoen, vergeleken met € -157 miljoen vorig jaar. De inkomsten van de Schuldschein (€ 320,5 miljoen) en de obligatielening (€ 200 miljoen) werden aangewend om de brugfinanciering (€ 410 miljoen) en de in december 2019 afgelopen obligatielening (€ 195 miljoen) terug te betalen.

Investeringsupdate en overige informatie

De nettoschuld bedroeg € 977 miljoen bij jaareinde 2019, een daling ten opzichte van € 1 153 miljoen bij jaareinde 2018 en € 1 253 miljoen op 30 juni 2019. De nettoschuld op onderliggende EBITDA was 2,1, vergeleken met 2,7 een jaar eerder. De introductie van IFRS 16 (leaseovereenkomsten) voegde € 83,5 miljoen toe aan de nettoschuld in 2019. Zonder deze impact zou de nettoschuld op onderliggende EBITDA 2,0 geweest zijn bij jaarafsluiting 2019. Het werkkapitaal daalde met € -176 miljoen jaar-op-jaar – het resultaat van lagere voorraden, succesvolle acties om uitstaande vorderingen te innen, beter afgestemde betalingsvoorwaarden, en verhoogd gebruik van factoring buiten balans (€ 121 miljoen, vergeleken met € 73 miljoen bij jaareinde 2018). Het werkkapitaal op omzet was 16,2% bij jaareinde – een record in de laatste 25 jaar – en het gemiddelde werkkapitaal op omzet was 18,2%, een daling vergeleken met 20,4% in 2018.

Op 9 oktober 2019 lanceerde Bekaert een nieuwe uitgifte van obligaties met een looptijd van 7 jaar voor een maximumbedrag van € 200 miljoen, wat volledig werd opgehaald in één dag. De obligatielening met een jaarlijkse coupon van 2,75% stelt Bekaert in staat de schuldlooptijd te optimaliseren en de rentelasten in de komende jaren te verlagen. Op 6 december 2019 verviel de achtjarige tranche van de obligatielening uitgegeven in 2011 en werd deze terugbetaald (€ 195 miljoen). 

De investeringen in materiële activa bedroegen € 98 miljoen in 2019 of € -100 miljoen onder het niveau van 2018. Daarnaast investeerde Bekaert € 13 miljoen in gebruiksrechten op grond voor een greenfield-investeringsproject in Vietnam. 

Op 31 oktober 2019 finaliseerde Bekaert de uitkoop van Maccaferri’s aandeel van 50% in Bekaert-Maccaferri Underground Solutions (BMUS). Bekaert beschouwt deze uitkoop als een kans om sneller te groeien in de ondergrondse toepassingen van Dramix® staalvezels voor betonversterking. 

Op 17 december 2019 sloten Bekaert en AGRO, een wereldleider in de productie van matrasverenkernen van hoge kwaliteit, een overeenkomst voor de oprichting van de AGRO-Bekaert joint venture. De aandeelhouders in de joint venture zijn AGRO Holding (50%) en Bekaert Ideal Holding (50%) waarin Bekaert 80% van de aandelen aanhoudt. De nieuwe joint venture zal oplossingen voor matrasproducenten en meubelbekleders in Colombia, Centraal-Amerika en de Caraïben ontwikkelen, produceren en promoten. De productie zal plaatsvinden in Barranquilla (Colombia) vanaf het tweede kwartaal van 2020. 

Bekaert verwierf na balansdatum, op 29 februari 2020, de (20%) aandelen die Continental Global Holding Netherlands BV voorheen aanhield in Bekaert Slatina in Roemenië. 

Op 31 december 2018 bezat de onderneming 3 902 032 eigen aandelen. Van deze 3 902 032 eigen aandelen werden 13 787 aandelen aangeleverd aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur als onderdeel van zijn vaste remuneratie en werden 13 670 aandelen aangeleverd aan de leden van het Bekaert Group Executive (BGE) in de context van het Company share-matching plan. Daarnaast werden 1 500 aandelenopties uitgeoefend in het kader van het Stock Option Plan 2015-2017 en werden daarvoor 1 500 eigen aandelen gebruikt. De onderneming kocht gedurende 2019 geen aandelen in en er werden geen eigen aandelen vernietigd. Als gevolg bezat Bekaert in totaal 3 873 075 eigen aandelen op 31 december 2019.

Segmentrapporten

Rubberversterking

Bekaerts rubberversterkingsbusiness behaalde 2,4% omzetgroei, gedreven door hogere volumes. Het effect van verrekende lagere walsdraadprijzen (-1,8%) werd volledig gecompenseerd door gunstige wisselkoersbewegingen.

De business unit behaalde 10% volumegroei in China als gevolg van toegenomen marktaandeel en een sterke vraag, vooral in de eerste helft van het jaar. De omzet was nagenoeg stabiel in EMEA en Noord-Amerika maar viel terug in Indonesië en India. 

Aanzienlijke walsdraadprijsdalingen leidden tot voorraadwaarderingscorrecties bij jaareinde en duwden de onderliggende EBIT onder het niveau van 2018 tot € 172 miljoen, aan een marge van 8,7%. De winstgevendheid verbeterde significant in Azië, maar daalde in EMEA en de VS.

Gerapporteerde EBIT bedroeg € 155 miljoen, iets hoger dan vorig jaar. EBIT werd zowel in 2018 (€ -25 miljoen – voornamelijk gelinkt aan de sluiting van de fabriek in Figline, Italië) als in 2019 (€ -18 miljoen – voornamelijk door de footprintwijziging in de VS) geaffecteerd door eenmalige kosten. 

Onderliggende EBITDA was € 295 miljoen met een marge op omzet van 14,8%

Investeringen in materiële vaste activa bedroegen € 42 miljoen en omvatten investeringen in alle werelddelen. De aankoop van gebruiksrechten op grond in Vietnam bedroeg € 13 miljoen.

Staaldraadtoepassingen

De business unit staaldraadtoepassingen rapporteerde een omzetdaling van -3,3% ten opzichte van vorig jaar. De positieve effecten van prijsmix (+3,7%) en wisselkoersbewegingen (+0,8%) compenseerden gedeeltelijk de impact van verrekende walsdraadprijsdalingen (-2,6%) en lagere volumes (-5,2%).

De economische onzekerheid in de automobiel-, andere industriële en landbouwmarkten duwde de omzet in EMEA, Noord-Amerika en Zuidoost Azië lager. Het businessklimaat in Latijns-Amerika verslechterde verder door hevige protestacties in de hele regio in het laatste kwartaal van 2019. De staaldraadactiviteiten in India en China kenden een stevige groei.

Onderliggende EBIT was € 51 miljoen, 11% lager dan vorig jaar en resulterend in een marge op omzet van 3,4%. Verschillende factoren veroorzaakten de winstdaling:

  • De lage volumes in Noord-Amerika, Zuidoost Azië en bepaalde activiteiten in EMEA.
  • De structureel zwakke performantie van een aantal fabrieken, wat aanleiding gaf tot de beslissing om de productiesites in Shelbyville (Kentucky, VS) bij jaareinde 2019 en Ipoh (Maleisië) in maart 2020 te sluiten. 
  • Sterke walsdraadprijsdalingen en verouderde voorraden resulteerden in voorraadwaarderingscorrecties bij jaareinde. 

De baten van recente winstherstelprogramma’s in Qingdao (China), Bradford (Verenigd Koninkrijk) en Proalco (Colombia) werden in de loop van 2019 zichtbaar en we verwachten verdere margeverbetering in 2020.

De eenmalige elementen gelinkt aan de fabriekssluitingen en verschillende herstructureringsprogramma’s bedroegen in totaal € -25 miljoen en leidden tot de daling in gerapporteerde EBIT.

De investeringen in materiële vaste activa bedroegen € 28 miljoen en omvatten voornamelijk investeringen in Slovakije, China, de VS en Chili.

Specialty Businesses

De business unit Specialty Businesses rapporteerde een nagenoeg stabiele omzet met sterke verschillen tussen de respectievelijke activiteitsplatformen.

  • Het Bouwproductenplatform behaalde +6% omzetgroei in 2019. De organische groei (+5%) werd evenredig gedreven door sterke volumes en een positieve prijsmix. Wisselkoersbewegingen voegden +1% toe. 
  • De vezeltechnologieactiviteiten boekten een stabiele omzet voor het boekjaar na een sterk vierde kwartaal. 
  • De combustion-activiteiten eindigden het jaar 4% onder de omzet van 2018.
  • De verkoop van (diamant) zaagdraad was beperkt. 

Onderliggende EBIT verdubbelde tot € 52 miljoen aan een marge van 12,2%, voornamelijk gedreven door een sterke onderliggende performantie van de bouwproductenactiviteiten en lagere verliezen in de zaagdraadbusiness. De gerapporteerde EBIT omvatte eenmalige elementen (€ -18 miljoen) die vooral betrekking hadden op de sluiting van de Belgische bouwproductenfabriek en op verliezen veroorzaakt door de sociale acties in de Belgische sites van de business unit.

Bridon-Bekaert Ropes Group

Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) behaalde 5,5% omzetgroei, afkomstig van solide organische groei (+4,2%) en gunstige wisselkoersbewegingen (+1,2%). De organische groei was het resultaat van een verbeterde product- en prijsmix in kabels en stevige omzetgroei in advanced cords (a-cords). 

De kabelbusiness van BBRG boekte solide omzetgroei in olie & gas-, mijnbouw-, hijskraan- en industriële toepassingen. In visserij- en marinemarkten waren de verkoopvolumes nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar. De projectbusiness rapporteerde een lagere omzet dan het voorgaande jaar omwille van een trage start in constructieprojecten begin 2019.

De kabelactiviteiten realiseerden een opmerkelijke vooruitgang in het verbeteren van de businessmix door te focussen op kwaliteitsbusiness en door de aanwezigheid in segmenten met lagere marges af te bouwen. Deze strategie zorgde voor een volumedaling van 8% tegenover het jaar voordien, met daartegenover toegenomen omzet en marges.

De advanced cords-activiteiten (a-cords) zagen een aanhoudend sterke vraag in distributieriemmarkten en een stijging in lifttoepassingen in de tweede helft van het jaar. 

Onderliggende EBIT en EBITDA verbeterden aanzienlijk als gevolg van succesvolle winstherstelacties. De gerapporteerde EBIT bedroeg € 9 miljoen en bevatte € -3 miljoen aan eenmalige kosten en opbrengsten. De EBITDA-marge bedroeg 8,1%, meer dan een verdubbeling tegenover vorig jaar

BBRG investeerde € 14 miljoen in materiële vaste activa, voornamelijk in het a-cords-platform en in de kabelfabrieken in het VK en de VS. 

Update Covid-19 – na balansdatum

De uitbraak van Covid-19 zorgde aanvankelijk niet voor bezorgdheid omtrent Bekaerts mogelijkheid – als globaal bedrijf - om de businesscontinuïteit te garanderen voor onze klanten en activiteiten. De rigoureus toegepaste maatregelen in China om de verspreiding van het virus tegen te gaan bleken succesvol en lieten ons toe de activiteiten in het land opnieuw te starten op 10 februari 2020. 

Ontwikkelingen in maart 2020 toonden geleidelijk aan de potentiële effecten op bevolkingen en economieën wereldwijd. In de tweede helft van maart 2020 werd Bekaert verplicht fabrieken tijdelijk te sluiten als gevolg van door overheden opgelegde lockdowns en fabriekssluitingen bij klanten. Bij publicatie van dit Jaarverslag was het nog niet duidelijk in welke mate en binnen welke termijn de markten zullen herstellen van de impact van Covid-19. Bekaert neemt de nodige maatregelen om de veiligheid en gezondheid van onze mensen en hun families te garanderen, om de klantennoden te begrijpen en te dienen, en om zo veel mogelijk de impact van de pandemie op onze liquiditeit en resultaten te beperken. 


Meer info in sectie 7.5 Gebeurtenissen na balansdatum in het financieel overzicht van dit jaarverslag.